Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

STRATEGICKÉ ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE (SEA)

S cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov súvisiacich s implementáciou fondov z EÚ (operačný program, stratégie v oblasti rozvoja dopravy) sú tieto strategické dokumenty posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci tohto procesu sú zisťované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy strategických dokumentov na životné prostredie.Operačný program Integrovaná infraštruktúra
 
Názov Stav
SEA OPII 2023 - Návrh opatrení na riešenie energetickej krízy - SAFE (OPII 16.0) Ukončený
SEA OPII 2022 - Návrh opatrení na riešenie migračnej krízy a zrýchlenie čerpania (OPII 15.0) Ukončený
SEA OPII 2021 - Návrh opatrení na zrýchlenie čerpania (OPII 12.0) Ukončený
SEA OPII 2021 - Návrh opatrení na zrýchlenie čerpania Ukončený
SEA OPII 2019 - Úprava finančného plánu a zlúčenie OPVaI s OPII Ukončený
SEA OPII 2018 - Úprava vybraných prioritných osí Ukončený
SEA OPII 2017 - Úprava výkonnostného rámca Ukončený
SEA OPII 2017 - Úprava finančného plánu Ukončený
SEA OPII 2016 - Úprava stratégie financovania PO 2 Ukončený
SEA OPII 2015 - Aplikácia princípu pro rata Ukončený
SEA OPII Ukončený

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (II. fáza)
 
Názov Stav
SEA Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (II. fáza) Ukončený

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (I. fáza)
 
Názov Stav
SEA Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (I. fáza) Ukončený

Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy
 
Názov Stav
SEA Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy Ukončený
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava