Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA CBA

Príručka k tvorbe analýz výdavkov a príjmov v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020.

Príručka CBA je metodickou pomôckou a manuálom pre spracovanie analýz výdavkov a príjmov pre žiadateľov, resp. oprávnených prijímateľov pomoci z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014-2020, a to pre projekty dopravnej infraštruktúry realizované v rámci prioritných osí 1-6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Dokument zároveň tvorí podporný materiál pre riadiaci orgán za účelom hodnotenia efektívnosti prostriedkov v rámci predkladaných investičných projektov.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.mirri.gov.sk


Súvisiace dokumenty:
 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
14.05.2021 Príručka k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII, verzia 3.0

RAR

[2,3 MB] Aktuálna
01.11.2018 Príručka k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII, verzia 2.1

RAR

[1,7 MB] 13.05.2021
19.06.2017 Príručka k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII, verzia 2.0

RAR

[2,1 MB] 31.10.2018
01.09.2015 Príručka k analýze nákladov a výnosov
investičných dopravných projektov OPII, verzia 1.0

RAR

[403 kB] 18.06.2017

 

 

METODICKÝ RÁMEC PRE VYPRACOVANIE ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI

Metodický rámec pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti je metodickou pomôckou, ktorá stanovuje základné princípy a pravidlá pre posudzovanie a výber najvhodnejších projektových alternatív na začiatku procesu projektovej prípravy. Obsahuje popis pozície štúdie uskutočniteľnosti v rámci projektového cyklu, pravidiel na multimodálne posúdenie alternatív, požiadaviek na obstaranie štúdie ako aj prezentáciu jej najdôležitejších aspektov v procese jej vypracovania. Rámec sa vzťahuje na investičné projekty v sektore dopravy a je relevantný pre prioritné osi 1-6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to pre všetky štúdie uskutočniteľnosti, ktorých obstaranie má byť vyhlásené po dátume nadobudnutia účinnosti tohto rámca.
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
01.11.2018 Metodický rámec pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, verzia 1.0

RAR

[3.6 MB] Aktuálna
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava