Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PREHĽAD UKAZOVATEĽOV OPII

Prehľad ukazovateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vrátane popisu metodiky stanovenia hodnôt ukazovateľov” je rámcovým dokumentom popisujúcim merateľné ukazovatele pre jednotlivé prioritné osi OPII.

 

Zoznam a metodika ukazovateľov OPII (.pdf, 1.8MB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava