Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia Výskum a inovácie

VÝSKUM A INOVÁCIE

informatizáciaV oblasti výskumu, vývoja a inovácií sú európske zdroje určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti, osobitne malých a stredných podnikov. Predmetom podpory je rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry, posilnenie výskumných a inovačných aktivít, podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a posilnenie spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora. Hlavným cieľom podpory v oblasti malého a stredného podnikania je zvyšovanie konkurencieschopnosti a posilnenie inovačnej schopnosti malých a stredných podnikov, napríklad prostredníctvom podpory nákupu technológií potrebných pre zavádzanie inovácií, poskytovaním poradenských a vzdelávacích aktivít v oblasti podnikania.

Časť prostriedkov je určená aj na financovanie projektov realizovaných v Bratislavskom kraji.

V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 - 12 s alokáciou 3 078 679 930 eur (zdroje EÚ + národné spolufinancovanie). Sprostredkovateľskými orgánmi pre  túto oblasť sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií o projektoch v oblasti výskumu a inovácií nájdete na www.opvai.sk.
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava