Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia Výskum a inovácie

INFORMATIZÁCIA


informatizáciaInformatizácia spoločnosti je dlhodobým procesom, ktorej cieľom je na Slovensku vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku založenú na inováciách a vedomostiach. Znamená to vybudovať modernú, na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu, vytvoriť kvalitný digitálny obsah a umožniť prístup k širokopásmovému internetu a službám každému občanovi, vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených občanov.

V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrýva oblasti informatizácie prioritná os 7 s alokáciou 796 400 356 eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet). Sprostredkovateľským orgánom pre túto oblasť je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Viac informácií o projektoch informačnej spoločnosti nájdete v časti Projekty alebo na www.mirri.gov.sk. 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava