Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VYHĽADÁVANIE / SEARCH


CESTY

cesty V cestnej doprave ide o výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov, budovanie inteligentných dopravných systémov, zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy, výstavbu a modernizáciu ciest I. triedy. Cestná infraštruktúra má veľký význam pre hospodársky rast, mobilitu pracovných síl ako aj konkurencieschopnosť v rámci medzinárodnej deľby dopravnej práce.

V Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry bola pre oblasť rozvoja cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike určená vízia „modernej, kvalitnej, bezpečnej a efektívne fungujúcej dopravnej infraštruktúry“, a to najmä v koridoroch transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry je rozsiahlym, finančne i technicky mimoriadne náročným procesom. Možnosť využívať fondy Európskej únie je pre Slovensko kľúčová.

Do roku 2015 sa s prispením fondov EÚ spolu s povinným národným spolufinancovaním postavilo takmer 200 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Podarilo sa zmodernizovať alebo postaviť takmer 700 kilometrov ciest I. triedy.

Na modernizáciu kľúčovej cestnej infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy) je v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra vyčlenených 2 243 630 627 eur, ktoré môžeme vyčerpať do roku 2023.

Oblasť cestnej infraštruktúry v OPII pokrývajú dve prioritné osi:
  • Prioritná os 2: Cestná infraštruktúra (TEN-T) s rozpočtom pre projekty v hodnote 1 344 117 648 eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet)
  • Prioritná os 6: Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) s rozpočtom pre projekty v hodnote 899 512 979 eur.

    Z toho:
    • rýchlostné cesty 301 493 411 eur,
    • cesty I. triedy 598 019 568 eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet).


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava